Transitie Oosterduinen

Het project transitie Oosterduinen heeft als doel het gebied van de Oosterduinen in Norg toekomstbestendig te maken. Om dit vorm te geven neemt de vereniging Oosterduinen deel aan het taskforce Vitale vakantieparken van de provincie Drenthe. De aanpak van Vitale Vakantieparken bestaat uit een aantal stappen. Stap 2, het bepalen van een streefbeeld is nu actueel.

Vindbaarheid nieuwe adressen Oosterduinen

Veel bewoners van de Oosterduinen hebben al een nieuw adres gekregen of krijgen dat binnenkort. Lees meer over de stand van zaken.

Bijeenkomst bespreken streefbeeld en vervolg

Afgelopen 28 oktober jl. was er een druk bezochte informatieavond over de transformatie in de Oosterduinen. Hieronder treft u het verslag van de avond en de presentatie die we hebben gegeven aan. Verder willen wij u graag nog een keer wijzen op het proces dat er nu aan staat te komen. Hieronder geven we aan met welke werkzaamheden we nu aan de slag gaan en wanneer u weer iets van ons hoort. Zo krijgt u duidelijkheid wat u van ons kunt verwachten. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:

  • Beantwoording vragen bewoners: Wij hebben vragen van verschillende bewoners ontvangen. Die hebben wij samengevoegd tot 1 document. De antwoorden op deze vragen zijn nu beschikbaar
  • Concept gemeentelijkstreefbeeld: Nadat de vragen beantwoord zijn stellen wij het concept streefbeeld op. Dit concept streefbeeld zullen wij ter inzage leggen, zodat iedereen zijn mening daarover kan geven. De inzageperiode van het conceptstreefbeeld zal eind van dit jaar of begin volgend jaar starten.
  • Definitief gemeentelijk streefbeeld: Alle zienswijzen op het concept streefbeeld worden door ons verzameld. Wij kijken daar zorgvuldig naar. Eventueel wordt het streefbeeld naar aanleiding daarvan aangepast. Het uiteindelijke streefbeeld met alle zienswijzen wordt aan de gemeenteraad voor vaststelling voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Het streven is om het gemeentelijk streefbeeld voor de zomer van 2023 vastgesteld te krijgen.
  • Transformatieplan: Nadat het streefbeeld is vastgesteld worden afspraken geconcretiseerd in het transformatieplan. Hoe het proces rondom het transformatieplan eer precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Daar informeren we u te zijner tijd over.
  • Bestemmingsplan/omgevingsplan: Nadat het transformatieplan is vastgesteld worden afspraken verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook dit proces is nog niet concreet uitgewerkt. We komen hier te zijner tijd op terug.

Bomenkap Oosterduinen

Enkele bewoners hebben begin dit jaar hun bezorgdheid uitgesproken over de bomenkap die heeft plaatsgevonden in Oosterduinen. De emails waren gericht aan de provincie en de gemeente. Als gemeente en provincie zijn we gezamenlijk tot een reactie gekomen. De gezamenlijke reactie kunt u lezen in de bijgevoegde brieven.

Het streefbeeld

Eind 2021 is door de Bosclub een concept streefbeeld opgesteld. Dit streefbeeld is opgesteld met input vanuit de enquête die eind 2020 is gehouden onder alle Oosterduiners en door ruim 200 mensen is ingevuld. Het concept streefbeeld is vervolgens begin 2022 opgestuurd aan alle eigenaren en bewoners om wederom input op te halen. Ongeveer 70 mensen hebben input geleverd. Met deze input heeft de Bosclub het streefbeeld aangepast en aan de gemeente opgestuurd.

Besluit gemeente

Volgens het stappenplan van de taskforce moeten zowel Oosterduinen als de gemeente het streefbeeld onderschrijven en als uitgangspunt onderkennen voor het transformatieplan. Daarvoor is het nodig dat het college en voor zover het gaat om de financiële consequenties ook de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Vanwege de verkiezingen die net zijn geweest en de naderende zomervakantie kunnen deze besluiten even op zich laten wachten. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen wel kan zien hoe het streefbeeld eruit ziet dat nu aan de gemeente is voorgelegd voor besluitvorming. Ook sturen we het streefbeeld toe aan de mensen die ons hun emailadres hebben gegeven om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom de Oosterduinen.

Status streefbeeld

Zoals hiervoor is aangegeven heeft de gemeente nog geen besluit genomen over het streefbeeld. In die zin kunnen er aan het streefbeeld nog geen rechten worden ontleend. Een besluit wordt in het najaar verwacht.

Hoe nu verder

In de zomerperiode wordt een besluit voorbereid over het streefbeeld en de financiële consequenties daarvan. Nadat dit besluit is genomen zullen gemeente en vereniging de mijlpaal van het streefbeeld in een gezamenlijke brief onderschrijven. Daarna gaan gemeente en Oosterduinen gezamenlijk verder met het concretiseren van het streefbeeld. Dit gebeurt door maatregelen duidelijk te maken en op te schrijven in het transformatieplan. Het transformatieplan wordt het afsprakenkader tussen gemeente en Oosterduinen en vormt de basis voor het aanpassen van het bestemmingsplan/omgevingsplan en de overeenkomst die de gemeente sluit met mensen die een woonbestemming wensen.

Verder wordt er deze zomer hard gewerkt aan het verbeteren van de brandveiligheid. Ook werkt Landschapsbeheer Drenthe aan een onderzoek om de natuurkwaliteit van de Oosterduinen in beeld te brengen. In dat onderzoek wordt ook gekeken hoe de natuur verbeterd kan worden en hoe de wettelijk vereiste natuurcompensatie vorm kan krijgen.

Meer informatie

Nieuwsbrief

Als u informatie als deze graag persoonlijk via de email wilt ontvangen dan kunt u uw emailadres doorgeven aan de gemeente via: e.mosterman@noordenveld.nl. Ook brengt de gemeente af en toe een nieuwsbrief uit die u dan via de email ontvangt.

Documenten