Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

Herontwikkeling dorpskern, Nieuw Roden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 september 2021 het bestemmingsplan
Herontwikkeling dorpskern, Nieuw Roden gewijzigd heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van in totaal 22 grondgebonden woningen
in het centrum van de dorpskern Nieuw Roden. Ook maakt een nieuwe woonstraat
door het plangebied deel uit van de planvorming. Het bestemmingsplan ligt tot en met 3 november 2021 ter inzage. 

Tegen het besluit kan tijdens de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 september 2021 het bestemmingsplan
Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van een woningbouwprogramma op de gemeentelijke kavel aan de westzijde van de Kanaalstraat te Roden. Het bestemmingsplan ligt tot en met 3 november 2021 ter inzage. 

Tegen het besluit kan tijdens de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.