Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

M.E.R.-beoordelingsbesluit Peize

Voor de realisatie van een nieuwe jongveestal aan de Vossegatsweg 15a in Peize is een omgevingsvergunning aangevraagd. Na toetsing van de voorgenomen activiteiten heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er geen uitgebreide m.e.r.-procedure nodig is, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht.

Van donderdag 1 december 2022 tot en met woensdag 11 januari 2023 ligt de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. en het besluit hierop ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de publicaties ook online bekijken:

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling via het telefoonnummer 088 - 050 88 88.