Oude Velddijk 26 in Peize

Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W het Programma van Eisen (PvE) voor de Oude Velddijk 26 Peize vastgesteld. In het PvE zijn het beleid, de ambities van de gemeente, de specifieke eisen voor en de visie op de locatie omschreven.

Het PvE is het startdocument voor de verdere uitwerking binnen een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-traject en vormt de basis voor het bestemmingsplan. De ontwikkeling van de locatie vindt indien mogelijk plaats in de vorm van CPO; een sociale projectontwikkeling, waarbij de toe­komstige bewoners gezamenlijk (met Woonborg) opdrachtgever zijn voor het project.

Hieronder vindt u het vastgestelde PvE waarin op blz. 34 een visiekaart te vinden is. De visiekaart is de uitkomst/samenvatting in één kaart van de eisen die de gemeente stelt en waarin de wensen van omwonenden en de andere belanghebbenden, voor zover mogelijk, zijn meegenomen.

Het collegebesluit met alle bijlagen (correspondentie met omwonenden en de werkgroep ouderenhuisvesting) is (geanonimiseerd) naar de gemeenteraad verzonden. Het staat op de website van de gemeenteraad.