Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen. In de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet. Het aanvragen van Bbz kan ook als u een uitkering heeft en een eigen bedrijf wilt beginnen.

Regelingen

Of u als zelfstandig ondernemer in aanmerking komt hangt af van uw situatie. Het Bbz 2004 heeft de volgende regelingen voor zelfstandig ondernemers:

Préstarters
Als u zich vanuit de bijstand aan het oriënteren bent op het ondernemerschap dan kunt u een voorbereidingsperiode aanvragen. Dit doet u bij uw contactpersoon van de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft u uw uitkering ontvangen en heeft u geen sollicitatieplicht. Afhankelijk van uw situatie kunt u scholing krijgen of begeleiding bij het opzetten van uw onderneming en het schrijven van een ondernemingsplan.

Startende ondernemers
Als u vanuit de bijstand gaat starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep dan schrijft u eerst een ondernemersplan. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Is uw bedrijf levensvatbaar en voldoet u als starter aan alle voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering (maximaal 36 maanden) en/of een rentedragend bedrijfskrediet.

Gevestigde ondernemers
Heeft u als gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat uw bedrijf levensvatbaar is en u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Oudere zelfstandigen
Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en zijn de inkomsten vanuit uw onderneming niet voldoende om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een periodieke uitkering aanvullend op de inkomsten vanuit uw bedrijf en/of een renteloos bedrijfskrediet. Dit geldt ook als uw bedrijf niet langer levensvatbaar is.

Beëindigende zelfstandigen
Heeft u geen andere mogelijkheid meer dan te stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz 2004. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. De afbouwfase duurt zo kort mogelijk, maar kan maximaal voor een jaar worden toegekend.

Voorwaarden

 • U woont in gemeente Noordenveld
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 • Uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
 • Uw bedrijf is in potentie levensvatbaar

Voor meer informatie over de voorwaarden van de diverse regelingen op grond van het Bbz 2004 kunt u contact opnemen met de gemeente via 088 - 050 88 85 of per email soza@noordenveld.nl.

Na uw aanvraag

 • Het Startburo (adviesbureau voor ondernemers) neemt namens de gemeente uw aanvraag in behandeling
 • Om te weten te komen of uw aanvraag voor Bbz verantwoord is, doet het Startburo een onderzoek naar de financiële situatie van uw bedrijf
 • Binnen 13 weken hoort u of uw aanvraag wordt goedgekeurd
 • De gemeente beslist of u recht heeft op Bbz

Bbz na uw Tozo uitkering

Heeft u een Tozo uitkering ontvangen en na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning, dan kunt u vanaf die datum weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Tot 1 april 2022 wordt het Bbz voor Tozo ontvangers vereenvoudigd uitgevoerd:

 • de gemeente hoeft geen vermogenstoets uit te voeren
 • het Bbz kan met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden worden aangevraagd (dus per 1 februari 2022 kan nog aangevraagd worden met ingang van 1 januari 2022)
 • de gemeente stelt het inkomen en de hoogte van het Bbz vast per kalendermaand

Vanaf 1 april 2022 geldt het gewone Bbz weer.

Let op! Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor de Tozo of TONK. De aanvraag kost ook meer tijd. Eén van de zaken waarnaar gekeken wordt is of uw bedrijf vóór Corona levensvatbaar was en of uw bedrijf dat op korte termijn weer kan worden.

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u misschien in aanmerking kunt komen voor Bbz of IOAZ? Met behulp van een aantal vragen kunt u via de Bbz-check een eerste inschatting maken. De beoordeling of u wel/geen recht heeft op Bbz wordt door de gemeente gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen over Bbz of IOAZ en/of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 - 050 88 85.

Informatie

Meer informatie over de regeling bijzondere bijstand voor zelfstandigen vindt u op de website van de Rijksoverheid.