Begroting en jaarstukken

In de programmabegroting staan de plannen van de gemeente, wat ze gaan kosten en hoe we dat financieren. In tussentijdse trimesterrapportages geeft het college de financiële tussenstand. In de jaarstukken staat de financiële verantwoording. De Wet Normering Topinkomens(WNT)-verklaring gaat over de inkomens van de gemeentesecretaris en de griffier.

Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2022

Programmabegrotingen voorgaande jaren

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit een inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening.

Trimesterrapportages

WNT-verklaring

De WNT regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. In de WNT-verklaring leest u wat de inkomens zijn van de gemeentesecretaris en de griffier.