Begroting en jaarstukken

In de programmabegroting staan de plannen van de gemeente, wat ze gaan kosten en hoe we dat financieren. In tussentijdse trimesterrapportages geeft het college de financiële tussenstand. In de jaarstukken staat de financiële verantwoording. De Wet Normering Topinkomens(WNT)-verklaring gaat over de inkomens van de gemeentesecretaris en de griffier.