Schade Middenveld

In de zomer van 2018 kregen wij meldingen van schade aan woningen in de wijk Middenveld in Roden. De schade varieerde van een paar kleine scheurtjes tot 2 onbewoonbaar verklaarde woningen. Ondertussen weten we dat de schades vooral zijn ontstaan door rioolwerkzaamheden waarbij wij als gemeente de opdrachtgever waren. We hebben een plan van aanpak opgesteld om de ontstane schades zo soepel mogelijk af te handelen met de bewoners. Met een paar bewoners zijn we nog in gesprek.

Wat u moet weten

 • We hebben in 2019 een plan opgesteld om de schades zo soepel mogelijk af te handelen
 • We zijn bezig met het aanleggen van een netwerk van peilpunten die de grondwaterstand meten op diverse plaatsen in de gemeente
 • Naar aanleiding van de ervaringen met Middenveld hebben we een bouwprotocol opgesteld om dit soort schades in de toekomst te voorkomen
 • Een aantal bewoners heeft ons aansprakelijk gesteld voor de schade. Het grootste deel is ondertussen afgehandeld

Communicatie met inwoners

Vanaf 5 september 2018 tot 11 februari 2019 zijn er 4 informatiebijeenkomsten geweest voor de inwoners. 

Op 27 september 2018 is een klankbordgroep opgericht. De groep bestond onder andere uit vertegenwoordigers van de inwoners van de wijk Middenveld, de wijkbelangenvereniging en vertegenwoordigers van de gemeente. Doel was het uitwisselen van informatie en het verbeteren van de communicatie. De klankbordgroep kwam 7 keer bij elkaar. Op 25 juni 2019 hief de klankbordgroep zichzelf op.

Betrokken organisaties

 • Woonborg: woningbouwvereniging is eigenaar van huurwoningen in de wijk Middenveld in Roden
 • Waterschap Noorderzijlvest: Middenveld valt onder dit waterschap
 • CRUX Engineering BV onderzocht in opdracht van de gemeente de oorzaak van de schade aan de woningen aan de Oudgenoegstraat

Tijdlijn

April 2020

Er komt een bouwprotocol. Bouwactiviteiten waarbij risico's voor de ondergrond bestaan, moeten aan extra eisen voldoen.

Maart 2020

We doen een formeel bod aan de eigenaren van de woningen die vastzitten aan de onveilige woningen in de Oudgenoegstraat.

Februari 2020

Flora- en faunaonderzoek als voorbereiding op de werkzaamheden aan de onveilige woningen aan de Oudgenoegstraat.

November 2019

 • College neemt een besluit over de aankoop van een woning aan de Achterstekamp vanwege schade die is ontstaan door rioolwerkzaamheden
 • 1e gesprekken gevoerd over aankoop van de woningen die vastzitten aan de onveilige woningen. Hiervoor taxatie uitgezet

Oktober 2019

 • College neemt een besluit over de woningen die vastzitten aan de onveilige woningen in de Oudgenoegstraat. Als de eigenaren dit willen kopen wij de woningen
 • Wij organiseren verhuizing van de inboedel uit onveilige woning aan de Oudgenoegstraat
 • Intern projectleider aangewezen voor de herontwikkeling van de aangekochte woningen
 • Overleg met provincie Drenthe over droogteproblematiek in Noordenveld

September 2019

 • Er komt een bouwprotocol. Bouwactiviteiten waarbij risico's voor de ondergrond bestaan, moeten aan extra eisen voldoen
 • Asbestinventarisatie als voorbereiding op werkzaamheden aan de onveilige woningen

Augustus 2019

We controleren de meetbouten en grondwaterstand vaker vanwege de droogte

Juli 2020

 • We kopen een 2e onveilige woning aan
 • We sluiten een overeenkomst met een eigenaar voor afwikkeling van de schade
 • We controleren de meetbouten en grondwaterstand vaker vanwege de droogte

Juni 2019

 • De klankbordgroep heft zichzelf op
 • Alle inwoners van Middenveld die schade hebben gemeld hebben bericht gehad van de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij

Mei 2019

 • We handelen de 1e schade af door 1 van de onveilige woningen in de Oudgenoegstraat aan te kopen
 • Het constructief bureau voert 1e gesprekken met bewoners onderzoeksgebied om tot een herstelplan van de woning te komen

April 2019

 • Oprichting van een werkgroep die een protocol moet maken voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte
 • Opdracht aan een constructief bureau om te onderzoeken hoe de ontstane schade hersteld kan worden

Maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders stelt een actieplan vast om de schades af te handelen.

Februari 2019

 • CRUX engineering presenteert de resultaten van het onderzoek naar schade aan 8 panden aan de Oudgenoegstraat in Roden. De conclusie is dat de schade is veroorzaakt door de werkzaamheden aan de vervanging van het rioolstelsel
 • 1e gesprekken met bewoners van het gebied over hoe we de ontstane schade gaan oplossen

Oktober 2018

 • Overleg met waterschap Noorderzijlvest
 • Woningcorporatie Woonborg start onderzoek naar schade aan haar woningen in de wijk Middenveld
 • CRUX engineering presenteert haar plan van aanpak voor onderzoek naar de oorzaken van de schade aan de buurtbewoner

September 2018

 • Inloopbijeenkomst voor bewoners van de wijk Middenveld
 • Een constructeur voert bouwkundige controles uit aan 13 woningen
 • Een delegatie van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bezoekt de wijk
 • We richten een stuurgroep op met vertegenwoordigers van de gemeente  en er komt een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de wijk
 • Wij sturen een brief over de stand van zaken naar de buurtbewoners

Augustus 2018

Inwoners van 8 woningen aan de Oudgenoegstraat in Roden melden bij ons dat zij schade aan hun woning hebben. Na onderzoek door een onafhankelijke constructeur blijkt dat 1 woning onveilig is. De bewoners verlaten na overleg hun woning. Een week later blijkt een 2e woning onveilig. Ook deze bewoner verlaat de woning.

Januari 2016 - augustus 2018

In 2 fases werkzaamheden voor rioolvervanging en afkoppeling in de wijk Middenveld.

Meer informatie

Onderzoeksrapport CRUX

In november 2018 kreeg CRUX opdracht om onderzoek te doen naar de oorzaken van de schade aan de huizen in Middenveld. Op 11 februari 2019 presenteerde CRUX de resultaten van het onderzoek aan de bewoners van Middenveld. De belangrijkste conclusie: de schades zijn vooral ontstaan door de werkzaamheden ter vervanging van de riolering.

Peilbuisnetwerk

Vanaf 2019 zijn wij bezig een netwerk van peilbuizen aan te leggen. Deze peilbuizen meten de grondwaterstand. Via de website van het bedrijf Wareco kunt u de grondwaterstand onder uw woning direct opvragen. U ziet de resultaten wanneer u op de website een tijdvak invult.

Klimaateffectatlas

De klimaateffectatlas geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in uw gebied. Met de zoomfunctie kunt u inzoomen op de eigen gemeente. Voor elk van de thema's zijn verschillende kaarten beschikbaar.

KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek.

Wat u kunt doen bij schade

Ontdekt u nu schade aan uw woning, dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

Opstalverzekering

Als u schade in uw woning ziet, meldt u dit bij uw opstalverzekering. Zij kunnen een eigen onderzoek starten naar de oorzaak van de schade en zullen de veroorzakende partij hiervoor aansprakelijk stellen.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt in gesprek gaan met uw rechtsbijstandsverzekering. Zij kunnen u vertellen welke rechten u heeft bij schade en wat u kunt doen om de schade vergoed te krijgen.

Melden van schade bij de gemeente

Als u schade heeft en u denkt dat de schade is veroorzaakt door werkzaamheden of een andere actie van de gemeente, dan meldt u deze schade bij ons.

Controle woning

Ontdekt u in uw woning schade (bijvoorbeeld scheuren)  en bent u bang dat deze schade uw huis onveilig maakt? Op uw verzoek komen wij uw woning controleren. Wij sturen een bouwkundig toezichthouder om naar uw woning te kijken. Hij beoordeelt of uw woning nog veilig is. Bel voor een afspraak: 088 - 050 88 87.