Koninklijke onderscheidingen

29 april 2021
Op maandag 26 april 2021 reikten burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Henk Kosters 8 koninklijke onderscheidingen uit.

De koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt aan:

  • A.J.A. Schoormans uit Norg
  • J.M.M. Schoormans uit Norg
  • M.G. Koster uit Lieveren (Ridder)
  • J.H.R. Aukema uit Roden
  • E. Blaauw uit Roderwolde
  • T. Kamstra uit Nietap
  • F. Kamstra-Dijkema uit Nietap
  • H. Westra uit Roden

De onderscheidenen


De heer A.J.A. Schoormans (André) en mevrouw J.M.M. Schoormans (Jo)

De heer en mevrouw Schoormans zijn al sinds 2005 vrijwilliger bij de Voedselbank Noordenveld. Zij zijn praktisch dagelijks aanwezig bij de voedselbank. De heer Schoormans verricht alle werkzaamheden die in het depot moeten worden uitgevoerd. Hij is royaal bij de uitgifte en wil zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan voorkeuren van klanten, ook tijdens de coronacrisis. Een gesprekje met de klanten hoort erbij. Zijn motto: "Wij hebben het goed, zij mogen het ook goed hebben, klaar!" Mevrouw Schoormans is als bestuurslid betrokken bij alle bestuurlijke werkzaamheden zoals het bepalen van het beleid en de uitvoering er van. Als coördinator is zij verantwoordelijk voor de samenstelling en verstrekking van de voedselpakketten, zij stuurt de vrijwilligers aan, onderhoudt de contacten met leveranciers en collega's van andere voedselbanken. Voor de klanten heeft mevrouw Schoormans een luisterend oor, zij is hun aanspreekpunt en heeft ook aandacht voor hun persoonlijke omstandigheden. Toen in 2019 het oude depot door brand onbruikbaar werd de heer en mevrouw Schoormans met groot improvisatietalent de toen ontstane problemen opgelost. Vanaf september 2019 zijn de heer en mevrouw Schoormans actief betrokken geweest bij het nieuwe depot en de inrichting daarvan.

De heer M. G. Koster (Martin)

De heer Koster is een belangrijke Drentstalige schrijver. Hij wordt gezien als een boegbeeld en voorvechter voor het Nedersaksische taalgebruik. Hij schrijft Drentstalige opiniestukken, proza en poëzie. Daarnaast vertaalt hij Nederlandstalige en Engelstalige poëzie naar het Drents. De heer Koster is een van de twee oprichters van het in 1979 opgerichte tijdschrift Drents letterkundig tijdschrift "Roet" en was tot 2000 hoofdredacteur. De heer Koster heeft zich al meer dan 40 jaar lang, vele uren per week, belangeloos ingezet om de door hem zo geliefde Drentse taal (als variant van het Nedersaksisch taalgebied) te bewaren en te verspreiden en bovenal levend te houden. Ook was hij columnist bij de Drentse Courant en het Nieuwsblad van het Noorden en schreef hij voor "De Pennevogel"en het maandblad "Drenthe, Noordenveld Plus". Verder heeft hij, als lid van de Vasaliswerkgroep, intensief geijverd voor de nagedachtenis aan de bekende dichteres Vasalis en was een van de drijvende krachten achter het initiatief om een monument voor Vasalis in Roden te realiseren. De heer Koster heeft grote verdienste voor de Drentse taal geleverd en een zowel kwalitatief als kwantitatief indrukwekkende oeuvre in de Drentse taal geschreven.

De heer J.H.R. Aukema (Jan)

In de periode 1970 tot 1993 was de heer Aukema als voorzitter en secretaris actief bij Stichting AFOS (Actiecomite Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking). Mede door zijn enthousiasme kwamen landelijke vredesmanifestaties tot stand met belangrijke sprekers om tegenstellingen in de wereld aan de orde te stellen. Met AFOS richtte hij de Wereldwinkel op in Flevoland en ook de jongerengroep van Amnesty International. De heer Aukema was actief betrokken bij meerdere uitwisselingen en projecten. Hij was ook actief betrokken bij de fusie met De Naaste Veraf in 1987. Door zijn betrokkenheid heeft de heer Aukema ook anderen, waaronder zijn studenten, bereid gevonden om zich in te zetten voor de medemens in de verdrukking en in ontwikkelingsgebieden.
De heer Aukema is sinds 1992 actief als vrijwilliger bij Stichting Bondeko, die onderwijsprojecten, opleiding en studie in ontwikkelingslanden ondersteunt. Door zijn kennis en inzet was hij een absolute aanwinst voor het werk van de stichting. Regelmatig is hij op bezoek geweest in zowel Rwanda als Uganda, soms voor een langere tijd, om zo nog meer betrokken te kunnen handelen. Ook heeft hij mensen daar persoonlijk gesteund. De heer Aukema heeft het bereik van het werk van de stichting vergroot door tal van mensen te stimuleren en reizen te organiseren naar Afrika. Verder is de heer Aukema sinds 2004 eindredacteur van het tijdschrift Roon van de Historische vereniging Roon (HVR). Het tijdschrift wordt goed gelezen en gewaardeerd: interessant, herkenbaar, informatief en onderhoudend. De heer Aukema is ook actief bij andere activiteiten van de vereniging. De heer Aukema is ook actief voor de Stichting Herdenken Noordenveld, die onder andere de jaarlijkse dodenherdenking organiseert en zich heeft ingezet voor de 75e herdenking van de Tweede Wereldoorlog. De heer Aukema zet zich in het bijzonder in voor het herdenken en levend houden van de geschiedenis van Roden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte een gedenkboek over 100 jaar christelijk onderwijs in Roden en een uitgebreid beeldboek over het dorp Roden zelf. Ook schreef hij een boek over de geschiedenis van de melkfabriek.

De heer E. Blaauw (Bert)

De heer Blaauw is in de periode 1979 tot 2010 secretaris geweest van de Stichting Dorpshuis Roderwolde. Hij was contactpersoon voor de gemeente, zowel voor het dorpshuis als de school. Toen het oude dorpshuis een Multifunctionele accommodatie (MFA) ging worden zat hij in de verbouw- werkgroep, heeft subsidieaanvragen geregeld, deed de inkoop van inventaris en heeft vele dagen geschilderd in en om de MFA. De heer Blaauw is tot op heden betrokken bij het tuinonderhoud. Bij de Tennisvereniging doet de heer Blaauw het groenonderhoud vanaf seizoen 2006. Vanaf 2008 is hij, als gediplomeerd groundsman, lid van de bouw- en accommodatie commissie en voert hij de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden op de beide gravelbanen uit. De heer Blaauw is voor de tennisvereniging een bijna niet te vervangen vrijwilliger. Vanaf januari 2010 is de heer Blaauw enthousiast en actief lid van de redactie van de Wôlmer, de school- en dorpskrant van Roderwolde e.o. die 10 keer per jaar verschijnt. Hij is technisch voorzitter van de vergaderingen en schrijft het buurtnieuws. Hij interviewt jubilarissen en neemt incidenteel ook andere interviews af. Ook heeft hij meer dan 5 jaar lang de column "Moi lezers" in dialect geschreven. Daarnaast bezoekt hij nieuwe inwoners in Roderwolde e.o. om ze lid van de dorpskrant te maken en verzorgt hij de bezorging van een deel van de Wôlmers in het buitengebied. De heer Blaauw is ook actief voor de muziekvereniging Noordenveld als saxofoondocent voor de beginnende muzikanten. Daarnaast is hij tussen 1978 en 1982 actief geweest als bestuurslid, waarvan twee jaar vice-voorzitter. Tenslotte is de heer Blaauw vanaf 2019 actief betrokken bij het tuinonderhoud van Olie en Korenmolen "Woldzigt".

De heer T. Kamstra (Theo) en mevrouw F. Kamstra (Ina)

De heer en mevrouw Kamstra zetten zich al 25 jaar belangeloos in voor de gehandicaptenzorg, in het bijzonder bij het vrijetijdsbureau van de Stichting de Zijlen uit Tolbert en de laatste jaren ook voor de woonvorm voor gehandicapten "De Parel" in Roden. Bij De Zijlen hebben zij het zondagmiddagcafé opgezet waar bewoners iedere zondagmiddag kunnen komen voor een kopje koffie en een praatje. De heer en mevrouw Kamstra zijn ook wekelijks actief bij de disco. Zij zijn actief betrokken bij jaarlijkse festiviteiten en activiteiten zoals het Zomerfeest, Sinterklaas, Carnaval, Sprookjesdag en de Kerstviering, van schoonmaak tot vervoer en van de technische zaken tot aan de catering. De jaarlijkse Sintmarun is een speciale activiteit waarbij de heer en mevrouw Kamstra het hele weekend actief zijn, van het ontbijt in de ochtend het opruimen en schoonmaken laat in de avond. De heer en mevrouw Kamstra zijn sinds 2015 actief als vrijwilliger voor de vereniging De Parel, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. Zij zijn betrokken bij het vervoer van bewoners van De Parel naar repetities en concerten van "De Notenkrakers" in de drie noordelijke provincies en ontspanningsdagen van "Het Koningskind", waar zij ook actief zijn in de begeleiding. De heer en mevrouw Kamstra zijn sinds 2015 actief bij de stichting Toegankelijk Noordenveld. Mevrouw Kamstra is bestuurslid en penningmeester van de stichting. De heer en mevrouw Kamstra verzorgen beide alle voorkomende werkzaamheden voor de stichting en brengen knelpunten over toegankelijkheid in kaart en dragen hiervoor oplossingen aan. De heer en mevrouw Kamstra zijn daarnaast onder andere vrijwilliger in het natuurschoonbos bij Nietap, zij helpen mensen met vervoer en administratie, organiseren en lopen collectes en zijn betrokken bij de organisatie van aangepaste kerkdiensten voor gehandicapten.

De heer H. Westra (Hylke)

De heer Westra was in de periode 1997-2002 lid van het schoolbestuur van de CBS De Parel in Roden. Hij was voorzitter van de commissie onderwijs en lokaal onderwijsbeleid en was lid van andere schoolcommissies. De heer Westra is sinds 1999 betrokken bij de voetbalvereniging Oranje Nassau Roden (ONR). Hij was jeugdleider en jarenlang actief in de kantine. Met ingang van het seizoen 2016-2017 is hij voorzitter geworden van de vereniging. De heer Westra heeft een verbindende rol binnen de vereniging en kan goed met mensen omgaan. Verder heeft hij een meerjarenplanning gemaakt voor het onderhoud van het clubgebouw en heeft de vereniging in zijn bestuursperiode, onder andere, zonnepanelen gekregen en nieuwe kozijnen in het clubgebouw. Hij onderhoudt het contact met de gemeente en behartigt de belangen van de vereniging. De heer Westra is een betrokken voorzitter, dat gaat van het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer tot het voeren van overleg met het nieuwe hoofd jeugdopleiding en het opnieuw opzetten en vormgeven van een technische commissie. Waar nodig helpt hij mee met de organisatie van het zaalvoetbal. Zichtbaar en altijd aanspreekbaar. Sinds 2005 is de heer Westra als vrijwilliger/kerkrentmeester bij de Protestantse Kerk Roden- Roderwolde mede verantwoordelijk voor het onderhoud (dagelijks-, jaarlijks- en meer jaren onderhoud) en het beheer van de Kerken en de pastorieën. Hij is actief betrokken geweest bij grootschalige verbouwingen en is eerstverantwoordelijke voor alle noodzakelijke beheerstaken, zoals wettelijke verplichtingen, afstemming gebruikseisen, gebruikswensen en vergunningen. Mede door zijn kennis en inzet zijn veel dingen gerealiseerd met aandacht voor kosten, functionaliteit en duurzaamheid.