Informatie over het maaien van gazons en bermen

24 juni 2021
In het voorjaar zijn we gestart met het maaien van de gazons en bermen in de bebouwde kom en in het buitengebied. Het maaien gebeurt op verschillende manieren.

Maaien in de bebouwde kom

De gazons die intensief worden gebruikt zoals sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen of op plekken waar de verkeersveiligheid belangrijk is, wordt het gras vaak gemaaid en kort gehouden. Op de overige locaties is meer aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit en maaien we gefaseerd. Hierbij worden delen wel en delen niet gemaaid. Er ontstaat hiermee een variatie aan bloeiende planten waar insecten hun voedsel kunnen vinden.

Schapenbegrazing

Naast het maaien met machines wordt ook dit jaar weer een deel van de bermen en gazons in Roden begraasd door schapen.  Met de schapenbegrazing ontstaat een variatie aan planten wat goed is voor insecten. Langs de waterranden grazen ze niet zodat hier plek blijft voor amfibieën en reptielen.

Maaien bermen in het buitengebied

Het doel is om in de bermen de biodiversiteit te verhogen en het maaien hierop af te stemmen. De kruiden krijgen hierdoor de mogelijkheid om te bloeien en hun zaden te laten rijpen. Het gemaaide gras wordt hierbij afgevoerd om de bermen minder voedselrijk te maken en meer bloeiende planten in de bermen te krijgen. Het maaien vindt gefaseerd plaats. Dit betekent dat delen blijven staan zodat kleine dieren en insecten hun schuilmogelijkheid behouden en er altijd bloeiende planten als voedselbron en schuilplaats aanwezig blijven.

Video

Bekijk de video met uitleg over het maaien. We leggen u uit waarom we maaien, maar ook hoe en hoe vaak we maaien. 

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de meewerkend voorman van uw wijk of dorp via 088 - 050 88 86.