De ontwikkeling van zonnepark Zuidvelde

24 mei 2022
Het college van B&W heeft op 17 mei ingestemd met de 3 ontwerp-omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd voor zonnepark Zuidvelde. Naast dit besluit heeft het college ook besloten om de gemeenteraad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen. 

De ontwikkeling van zonnepark Zuidvelde en de daarvoor benodigde vergunningverlening heeft de afgelopen periode vertraging opgelopen door verschillende (externe) factoren. Zo bleek de beoogde locatie van zonnepark Zuidvelde in een ganzenfoerageergebied te liggen. Daarom moet er naast een omgevingsvergunning ook een natuurvergunning afgegeven worden. Dat is een taak van de provincie Drenthe. In de omgevingsvergunning is opgenomen dat het zonnepark pas gerealiseerd mag worden als de natuurvergunning door de provincie is verleend. Ook de beperkte capaciteit die Enexis heeft op het elektriciteitsnet in de omgeving van de gemeente Noordenveld zorgde voor vertraging in het proces. Er worden veel aanvragen voor aansluiting op het net aangevraagd bij Enexis, waardoor de meest concrete plannen nu voorrang op de netcapaciteit krijgen.

De realisatie van zonnepark Zuidvelde is nu een concreet plan. Of het zonnepark ook daadwerkelijk aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet wordt uiteindelijk besloten door Enexis.

Lokaal eigendom

Tot slot waren er onduidelijkheden over het lokaal eigendom van het zonnepark. Wethouder Kirsten Ipema vindt het belangrijk dat de afspraken over lokaal eigendom ondubbelzinnig worden vastgelegd: “wij sluiten een overeenkomst af met de ontwikkelaars van het zonnepark, omdat wij heel veel waarde hechten aan lokaal eigendom. Omwonenden moeten kunnen profiteren van een zonnepark in hun buurt.”

Het verdere proces

Nu B&W hebben ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de realisatie van zonnepark Zuidvelde moet de gemeenteraad zich buigen over het voorstel. Het college stelt aan de raad voor de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te bespreken in de maand juni. Als de raad de ontwerpverklaring vaststelt, dan worden de ontwerp-omgevingsvergunningen en verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. Iedereen kan dan op de stukken reageren door een zienswijze in te dienen. De stukken liggen in het gemeentehuis en online ter inzage tussen 16 juni en 27 juli. U kunt de stukken hier bekijken:

Aanvraag Chint


Rapport landschappelijke inpassing 

Aanvraag Ankehaar


Rapport landschappelijke inpassingpdf


Aanvraag TPSolar


Rapport landschappelijke inpassing
pdf bijlage_1b_ontwerp_zonnepark_zuidvelde_zuidelijk_deel (PDF, 6.42 MB)bijlage_1b_-_landschappelijk_ontwerp_v2 (PDF, 11.68 MB)
pdfzonnepark-zuidvelde-tpsolar_publiceerbare-aanvraag_melding-pdf_30-04-2021 (PDF, 165.24 KB)